Vnitřní oznamovací systém BAT

 

Společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 35426 (dále jen „BAT“) jako povinný subjekt ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění případných pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) zavedla v souladu se Zákonem svůj vnitřní oznamovací systému ve smyslu Zákona.

Společnost BAT tímto v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) Zákona uveřejňuje následující informace:

  1. oznámení ve smyslu Zákona týkající se BAT (dále jen “Oznámení”) může být doručeno buď BAT nebo Ministerstvu spravedlnosti České republiky coby veřejnému orgánu příslušnému dle Zákona k podávání Oznámení;
  2. BAT určil jako svou příslušnou osobu ve smyslu Zákona pana Petera Kopačku, tel. (+420) 730 811 812 (dále jen “Příslušná osoba”);
  3. oznámení adresované BAT se podává buď:
    1. písemně v listinné podobě zasláním na adresu British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika s tím, že obálka musí být označena slovy „Oznámení dle zákona č. 171/2023 – NEOTVÍRAT”; nebo
    2. písemně elektronicky zasláním emailu na následující emailovou adresu Příslušné osoby: oznameni@bat.com; nebo .
    3. ústně a na žádost oznamovatele také osobně u Příslušné osoby;
  4. společnost BAT coby povinný subjekt ve smyslu Zákona nevyloučila přijímání Oznámení od osoby, která pro BAT nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Společnost BAT vydala v souvislosti podáváním Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému BAT následující směrnici Směrnice o podávání prověřování a evidence oznámení a ochraně oznamovatele (849 kb) 

max
large
medium
small
mobile