Omezování negativních dopadů kouření

Víme, že s tabákovými výrobky jsou spojena reálná a vážná zdravotní rizika a že jedinou možností, jak se těmto rizikům vyhnout, je nekouřit.

Je to prosté: chceme snižovat dopady našich produktů na veřejné zdraví.

I když jsou si vědomi zdravotních rizik spojených s kouřením, rozhodují se mnozí dospělí začít kouřit, a proto naší hlavní prioritou zůstává práce na snižování těchto rizik a na zajištění nabídky méně rizikových alternativ k tabáku a nikotinovým výrobkům.

Co je omezování negativních dopadů

V oblasti ochrany veřejného zdraví se pojmem omezování negativních dopadů rozumí vypracovávání postupů zaměřených na minimalizaci negativních dopadů určitých rizikových aktivit na zdraví, aniž by docházelo k úplnému ukončení takových aktivit.

Konkrétně u tabáku to znamená nabízení méně rizikových alternativ klasických cigaret pro kuřáky, kteří nedokáží nebo nechtějí s kouřením přestat.

 
 
Základní myšlenkou snižování rizika poškození zdraví není to, že alternativní nikotinové výrobky nejsou škodlivé, ale že riziko je u nich až o 95 % menší ve srovnání s cigaretami, a proto představují použitelnou alternativu pro kuřáky, kteří nemohou nebo nechtějí přestat užívat nikotin. Problematické však může být nalézt vhodný právní rámec a vnímat to jako významnou příležitost, jak zlepšit zdraví obyvatelstva, při současném zvládání zbylého rizika.
Důležitost nestranné prezentace a interpretace důkazů, otevřený dopis Světové zdravotnické organizaci (WHO) podepsaný 53 významnými vědci a odborníky na zdraví obyvatelstva z června 2014
 

Omezování negativních dopadů kouření jako možná cesta do budoucna

Odborníci z řad vědců a pracovníků v oblasti ochrany veřejného zdraví se stále častěji začínají přiklánět k omezování negativních dopadů kouření jako kroku, který může pomoci 1,3 miliardy lidí na světě, kteří i přes existenci známých zdravotních rizik nadále kouří.

V praxi by to mohlo znamenat, že kromě tradičních zdravotních služeb zaměřených na odvykání kouření by kuřákům, kteří nedokáží s kouřením přestat, byly jako alternativa nabízeny méně rizikové produkty.

V současné době tento přístup začínají podporovat vlády v rostoucím počtu zemí, nicméně někteří odborníci nebo instituce působící v oblasti ochrany veřejného zdraví vyjadřují obavy, že nyní ještě není k dispozici dostatek informací o zdravotních rizicích elektronických cigaret a že tyto výrobky by mohly podkopávat snahu o regulaci konzumace tabáku.

Náš přístup

Náš program výzkumu a vývoje se zaměřuje na omezování negativních dopadů kouření tabáku v podobě práce na vývoji nové generace tabákových a nikotinových výrobků představujících potenciálně méně rizikovou alternativu klasických cigaret. Mezi tyto výrobky patří např. Vype, elektronická cigareta, která byla uvedena na trh v některých zemích v roce 2013, a dále například inovativní zařízení na zahřívání tabáku, glo™.

Spolupracujeme s vědci i regulátory při propagaci této nové generace produktů (někdy také nazývaných NGP, tj. „Next Generation Products“) a při prosazování filozofie regulace, která na první místo postaví bezpečnost spotřebitelů a kvalitu produktů a podpoří rozvoj nových potenciálně méně rizikových nikotinových produktů, jež by mohly kuřákům pomoci omezit kouření nebo s ním zcela přestat.

Transparentnost a špičková věda

Chceme jít příkladem všem společnostem působícím v celém našem odvětví a chovat se jako společnost zodpovědně a transparentně – to zahrnuje i oblast výzkumu a vývoje.

Základem našeho přístupu je transparentnost při prezentaci výsledků vědecké práce. Podrobné informace o našich programech vědeckého výzkumu jsou uveřejněny na našich webových stránkách věnovaných vědecké činnosti na adrese www.bat-science.com . Výsledky našich vědeckých studií publikujeme v odborných vědeckých časopisech a naši vědci je široce prezentují na předních mezinárodních konferencích a dalších akcích.

Chápeme, že někdo může být skeptický ohledně výzkumu prováděného a financovaného tabákovým průmyslem, avšak jsme přesvědčeni, že je povinností naší skupiny podílet se na výzkumech zaměřených na omezování negativních dopadů kouření.

Budoucnost

Jsme si vědomi skutečnosti, že omezování negativních dopadů kouření je diskutabilní téma, kde jsou názory často polarizovány, a že někteří lidé jsou skeptičtí ohledně skutečné motivace tabákových společností v tomto směru.

Doufáme však, že naše chování bude důkazem naší trvalé snahy o omezování negativních dopadů kouření a že národní vlády seriózně zváží potenciální přínosy této naší snahy jako součásti progresivního přístupu k politice ochrany veřejného zdraví.

max
large
medium
small
mobile