Zásady zpracování osobních údajů

 

V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování osobních údajů společností British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO: 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 35426, (dále jako „BAT“) v souvislosti užíváním webové stránky https://www.batczech.cz.

 1. ZÁKLADNÍ POJMY
  1. V úvodu bychom Vás rádi informovali o některých základních pojmech, se kterými pracuje tato informace a které jsou definovány také v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).
  2. Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde o osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, IČO, lokační údaje, síťový identifikátor).
  3. Subjekt údajů“ je konkrétní osoba, o jejíž osobní údaje v daném případě jde.
  4. Zpracováním“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (např. zaznamenání, uspořádání, uložení atd.)
  5. Správcem“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
  6. Zpracovatelem“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce.
  7. Příjemcem“ je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty.
  8. Souhlasem“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
  9. Webovou stránkou“ webová stránka https://www.batczech.cz.
 2. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje zpracovává společnost BAT jako správce, a to pro následující účely a na následujících právních základech:
   • pro účely vyřízení Vašeho požadavku v souvislosti s fungováním webové stránky, produkty nebo službami BAT vzneseného telefonicky nebo e-mailem;
   • pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů (prokázání souhlasu apod.);
   • pro účely vymáhání nebo obhajoby právních nároků společnosti BAT na základě oprávněného zájmu společností BAT na ochraně jejich práv;
   • pro účely, ke kterým jste BAT udělili dobrovolný souhlas (pokud takový souhlas udělíte) na základě tohoto souhlasu.
  2. Společnost BAT získává osobní údaje přímo od subjektu údajů, tedy od Vás.
  3. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu uděleného společnosti BAT je poskytnutí souhlasu zcela dobrovolné a Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely uvedené v souhlasu. Souhlas může být kdykoliv odvolán, a to zasláním informace na e-mailovou adresu prague_reception@bat.com nebo proklikem na odkaz uvedený v souhlasu. S odmítnutím udělení souhlasu nebo s odvoláním souhlasu nejsou spojeny žádné finanční ani jiné sankce či jiné negativní důsledky pro Vás.
  4. Souhlas se zpracováním cookies a dalších síťových identifikátorů můžete udělit prostřednictvím rozhraní tzv. CMP lišty (consent management platform). Tento souhlas je udělován pro ukládání a zpracování cookies v souvislosti s užíváním Webové stránky. Více informací o zpracování cookies naleznete v Informaci o cookies.
  5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány také pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, a to pro účely prokázání uděleného souhlasu.
 3. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
  1. V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů se na společnost BAT můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:
   e-mail: prague_reception@bat.com
   telefonní kontakt: 730 811 812
   kontaktní adresa: Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8 
 4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Za účely stanovenými v článku 2 zpracovává společnost BAT zejména následující údaje:
   1. identifikační údaje (např. jméno, příjmení);
   2. kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa);
   3. údaje, které uvedete v komunikaci s BAT např. prostřednictvím e-mailu či telefonicky;
   4. údaje o udělení souhlasu;
   5. další údaje, které jinak BAT od Vás získá na základě Vámi uděleného souhlasu.
 5. DOBA ZPRACOVÁNÍ
  1. Vaše údaje budou zpracovávány:
   1. pro účely plnění právních povinností po dobu nezbytnou dle příslušeného právního předpisu, který společnosti BAT povinnost ukládá;
   2. pro účely vyřízení Vašeho požadavku v souvislosti s produkty nebo službami BAT anebo Webovou stránkou vzneseného u BAT (např. telefonicky nebo e-mailem) po dobu 1 roku, vždy však nejméně po dobu 2 let po uplynutí promlčecí doby všech nároků, které vznikly nebo by mohly vzniknout v souvislosti s Vaším požadavkem;
   3. pro účely obhajoby právních nároků společnosti BAT nejméně po dobu 1 roku od skončení promlčecí doby těchto nároků;
   4. pro účely na základě dobrovolného souhlasu po dobu, na kterou byl souhlas udělen;
   5. vždy však nejdéle po dobu, po kterou je tyto údaje možné zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
  2. V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, budou údaje zpracovány do doby, než bude souhlas odvolán (odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu). Pokud udělíte souhlas se zpracováním pro více účelů a odvoláte souhlas pouze pro jeden z těchto účelů, budou Vaše údaje i nadále zpracovávány pro účely, pro které jste souhlas neodvolali.
 6. ZDROJ ÚDAJŮ
  1. Osobní údaje získává společnost BAT od Vás, např. při jejich uvedení v rámci komunikace s BAT prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, nebo které získá jiným způsobem v souvislosti se zpracováním údajů Vámi poskytnutých na základě uděleného souhlasu (např. cookies).
 7. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Jedná se např. o smluvní partnery společnosti BAT (dopravce, poskytovatelé IT služeb, poskytovatel služby call centra či jiných služeb v souvislost s marketingovým průzkumy, reklamní agentura, příp. poskytovatelé daňových, právních či jiných služeb), dále se může jednat o orgány veřejné moci (úřady, soudy, orgány činné v trestním řízení) a další.
 8. 8. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  1. Společnost BAT zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem. Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Společnost BAT dbá na to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Společnost BAT přijala veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.
  2. Subjekt údajů může od správce požadovat informace a přístup k osobním údajům v souladu s články 13 a 14 GDPR, jedná se zejména o právo požadovat:
   1. totožnost a konkrétní údaje správce,
   2. sdělení účelů zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny,
   3. přístup k osobním údajům,
   4. opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů,
   5. ukončení zpracování osobních údajů.
  3. Subjekt údajů může dále vznášet námitky proti zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) má subjekt údajů právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
  4. V případě, že se domníváte, že Vaše údaje jsou Společností BAT zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy doporučujeme ovšem nejprve kontaktovat společnost BAT.
  5. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů či pokud si přejete své osobní údaje aktualizovat či opravit, případně pokud chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování anebo pokud chcete uplatnit námitku proti zpracování, obraťte se prosím na společnosti BAT prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 3.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Společnosti BAT záleží na ochraně práv subjektů údajů a řádném zabezpečení osobních údajů, proto při zpracování osobních údajů dbá na to, aby prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zajistila co nejvyšší možnou úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům příslušného zpracování.

max
large
medium
small
mobile