Podmínky užívání

 

Úvod

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. Přečtěte si důkladně tyto podmínky užívání webových stránek (dále jen „podmínky užívání“). Vstupem na webové stránky se zavazujete tyto podmínky užívání dodržovat. Pokud nesouhlasíte s dodržováním těchto podmínek užívání, neměli byste na tyto webové stránky vstupovat.

Pro lepší orientaci v těchto podmínkách užívání uvádíme několik definic použitých pojmů. Označením „BAT“, „my“, „nám“, „náš“ apod. se rozumí společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

Označením „British American Tobacco“, „Skupina“ nebo „Skupina British American Tobacco“ se rozumí společnost British American Tobacco p.l.c. a skupina společností, které jsou jejími přímými či nepřímými dceřinými společnostmi na celém světě, a to včetně společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

Tyto Podmínky užívání obsahují šest částí, včetně tohoto úvodu. Další níže uvedené části obsahují naše zásady ochrany soukromí, naše zásady používání cookies, informace o externích odkazech uváděných na našich webových stránkách, všeobecná ustanovení a informace o společnosti. Tyto Podmínky užívání jsou přístupné z každé stránky našich webových stránek.

S veškerými dotazy nebo stížnostmi týkajícími se těchto webových stránek se na nás obracejte buď přímo z webových stránek pomocí funkce „Kontaktujte nás“, nebo na adresu oddělení právních a externích záležitostí (LEX) společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika.

Oznámení o ochraně soukromí

Respektujeme vaše soukromí. Záleží nám na tom, abychom chránili soukromí návštěvníků našich internetových stránek. Prosíme vás, abyste si pečlivě prostudovali tento dokument, protože jsou v něm uvedeny „zásady ochrany soukromí“, v nichž vás informujeme o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jestli vám poskytujeme upozornění na novinky nebo využíváme vaše osobní údaje v rámci výzkumu, který provádíme pro statistické účely.

Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na osobní údaje návštěvníků těchto internetových stránek.

 • Pro účely platné úpravy ochrany údajů (zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen nařízení „GDPR“) je společností odpovědnou za vaše osobní údaje společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO 61775339, se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35426 (dále jen „BAT“ nebo „British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.“ nebo  „naše společnost“).
 • Toto Oznámení o ochraně soukromí je společnost BAT oprávněna dle potřeby měnit. Chcete-li mít neustále k dispozici aktuální informace, navštěvujte tuto stránku, protože zde budeme zveřejňovat všechny změny.
 • Pokud nejste s některým aspektem Oznámení o ochraně soukromí společnosti BAT spokojeni, je možné, že vám náležejí zákonná práva, která případně popisujeme dále v textu.

1) Informace, které o vás společnost BAT shromažďuje

Podle konkrétních okolností a platných místních zákonů a podmínek je možné, že společnost BAT shromažďuje v této souvislosti některé či všechny dále uvedené informace:

 • jméno,
 • kontaktní údaje,
 • země, kde jste rezidentem,
 • poměry, tj. povolání/profese, a
 • další informace, které se rozhodnete společnosti BAT sdělit.

V níže uvedeném seznamu jsou podrobně uvedeny způsoby, kterými společnost BAT shromažďuje vaše osobní údaje; sdělujeme vám, že se nejedná o taxativní seznam.

 • některé osobní údaje, které o vás společnost BAT shromažďuje, jsou potřeba k tomu, aby mohla plnit své povinnosti vůči vám nebo jiným osobám. Pokud se například přihlásíte k odběru emailových upozornění, potřebuje společnost BAT ke zpracování žádosti vaši emailovou adresu, jméno a zemi. Další údaje společnost BAT potřebuje prostě proto, aby bylo možné zajistit bezproblémové fungování našeho vzájemného vztahu.
 • podle druhu konkrétních osobních údajů a titulů, na jejichž základě je případně společnost BAT zpracovává, pokud byste nám uvedené údaje neposkytli, je možné, že společnost BAT nebude moc vaší žádosti vyhovět.
 • podrobnosti právních titulů, z nichž společnost BAT vychází, aby mohla používat a zpracovávat vaše osobní údaje, jsou uvedené dále v textu v části nazvané „Právní tituly, na jejichž základě zpracovává společnost BAT vaše údaje“.
2) Jak shromažďuje společnost BAT vaše osobní údaje?

Shromažďujeme vaše osobní údaje třemi základními způsoby:

 1. osobní údaje, které nám předáváte,
 2. osobní údaje z jiných zdrojů, a
 3. osobní informace, které společnost BAT shromažďuje automaticky.

Osobní údaje, které nám předáváte:
Informace s naší společností můžete sdílet mnoha různými způsoby. Patří sem případy, kdy:

 • se zaregistrujete na internetové stránky společnosti (např. k odběru emailových upozornění),
 • společnost BAT aktivně zkontaktujete, obvykle telefonicky, emailem nebo prostřednictvím sociálních sítí, anebo
 • společnost BAT zkontaktuje vás, a to buď telefonicky či emailem.

Osobní údaje z jiných zdrojů
Je možné, že společnost BAT si o vás vyhledá další informace z jiných zdrojů, většinou od třetích osob.

Osobní údaje, které společnost BAT shromažďuje automaticky
Jakmile navštívíte internetové stránky naší společnosti, získává společnost BAT technické údaje, včetně adresy IP, přes níž se váš počítač připojuje k internetu, druhu a verze internetového prohlížeče, nastavení časových zón, druhů a verzí plug-inů prohlížeče, operačního systému a platformy. Tyto informace využívá společnost BAT k vytváření statistických zpráv a nespojuje je s žádnými konkrétními osobami.

Společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. záměrně neshromažďuje žádné informace o návštěvnících těchto internetových stránek, kteří nedosáhli osmnácti let. Jakmile společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. zjistí, že určité informace poskytlo dítě, budou tyto informace neprodleně vymazány ze záznamů společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

3) Proč shromažďuje společnost BAT vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje společnost BAT shromažďuje, používá a sděluje z mnoha důvodů, zejména:

 • aby společnost BAT mohla reagovat na všechny dotazy a moha se s vámi spojit, pokud ji o to požádáte,
 • za účelem uložení vašich údajů (a jejich aktualizace v případě potřeby) v databázích společnosti, aby vás mohla společnost BAT zkontaktovat v souvislosti se zasíláním emailových upozornění na novinky nebo aby mohla reagovat na jakékoliv dotazy, které jste společnosti BAT položili a u nichž požadujete odpověď,
 • v rámci výzkumu, který společnost BAT provádí pro statistické účely,
 • v rámci správy internetových stránek společnosti BAT k provádění interních operací, včetně řešení problémů, datové analýzy, testování, výzkumu, ke statistickým účelům a v rámci šetření
 • k zajištění účinného fungování softwarových a IT služeb zajišťovaných společností BAT (včetně obnovení provozu po havárii)
 • z jiných důvodů na základě vašeho souhlasu.
4) S kým sdílí společnost BAT vaše informace?

Společnost BAT sdílí vaše osobní údaje především proto, aby vám mohla poskytovat nejrelevantnější a aktuální zprávy, obsah a události, nebo aby zajistila rychlou a efektivní reakci na jakýkoliv dotaz. Pokud nestanovíte jinak, společnost BAT je oprávněna sdílet vaše údaje s kterýmkoliv z dále uvedených skupin subjektů:

 • v případě potřeby subjekty v rámci skupiny BAT a v souladu s právními předpisy o předávání údajů,
 • finančními, kontrolními či dalšími orgány, pokud se společnost BAT domnívá, že jí sdílení těchto údajů ukládají právní či jiné předpisy (např. kvůli žádosti finančního úřadu nebo v souvislosti s předpokládaným soudním sporem) nebo při prevenci před podvodným jednáním nebo k vymáhání či ochraně práv a  majetku společnosti BAT nebo jejích dceřiných společností, nebo k ochraně osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti BAT, zástupců třetích stran nebo veřejnosti.
 • externími poskytovateli služeb, kteří vykonávají určitou činnost jménem společnosti BAT (včetně externích konzultantů, poskytovatelů služeb v rámci vztahů s investory a odborných poradců, např. advokátů, auditorů a účetních společností, poskytovatelů technické podpory a konzultantů IT, kteří provádějí testování a vývoj obchodních technických systémů společnosti BAT),
 • externími poskytovateli smluvně zadaných služeb IT, za předpokladu, že společnost BAT má s těmito subjekty uzavřeny příslušné smlouvy o zpracování údajů (nebo obdobné ochranné mechanismy),
 • pokud se v budoucnosti subjekt v rámci skupiny BAT sloučí s jiným subjektem či korporací či ho jiný subjekt či korporace odkoupí, je společnost BAT oprávněna sdílet vaše osobní údaje s novými majiteli tohoto subjektu či korporace (a bude vás o této skutečnosti informovat), a
 • mohou nastat okolnosti, kdy se společnost British American Tobacco ze strategických či jiných obchodních důvodů rozhodne prodat, koupit, sloučit či jinak reorganizovat svou podnikatelskou činnost v některých zemích. V rámci této transakce může dojít ke sdělení vašich osobních údajů kupujícím nebo k přijetí těchto osobních údajů od prodávajících. Praxe v rámci společnosti British American Tobacco je taková, aby byly při těchto transakcích osobní údaje vhodným způsobem ochráněny.

Vaše osobní údaje společnost BAT nesdílí, nepronajímá ani neprodává třetím osobám k marketingovým či propagačním účelům.

5) Jak dlouho archivuje společnost BAT vaše osobní údaje?

Společnost BAT uchovává vaše osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k účelům, pro které je shromažďuje, pokud se nedomnívá, že podle právních či jiných předpisů je povinna je zachovat (např. na základě žádosti finančního úřadu nebo v souvislosti s předpokládaným soudním řízením).

Pokud již není zapotřebí vaše osobní údaje uchovávat, vymaže společnost BAT osobní údaje, které o vás vede, ze svých systémů.

6) Jak zajišťuje společnost BAT bezpečnost uložení vašich osobních údajů?

Společnosti BAT záleží na zajištění ochrany vašich informací. Proto zavedla vhodná opatření, jejichž cílem je zabránit neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům a jejich zneužití.

Společnost BAT přijme všechny rozumné a vhodné kroky za účelem ochrany osobních údajů, které o vás vede, před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Využíváme k tomu mnoho vhodných technických a organizačních opatření, včetně šifrování a plánů na obnovu provozu po haváriích.

Zasílání informací různými internetovými kanály je však bohužel vždy rizikové. Informace přes internet zasíláte výhradně na své vlastní riziko. Ačkoliv společnost BAT vyvíjí k zajištění ochrany vašich osobních údajů maximální úsilí, není schopna zaručit bezpečnost vašich údajů předávaných přes internet a nezaručuje bezpečnost jakýchkoliv informací, včetně osobních údajů, které společnosti BAT zasíláte prostřednictvím internetu.

Pokud máte podezření na zneužití či ztrátu svých osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim, sdělte toto podezření společnosti BAT neprodleně. Tyto obavy společnosti sdělte nejdříve prostřednictvím formuláře Kontaktuje nás na internetových stránkách, a společnost BAT záležitost prověří a o dalším postupu vás bude informovat, jakmile to bude možné.

7) Vaše práva

V souvislosti s údaji, které o vás společnost BAT, máte různá práva. Tato práva uvádíme dále v textu.

Právo vznést námitku

Toto právo vám umožňuje vznést námitku proti tomu, aby společnost BAT zpracovávala vaše osobní údaje, pokud tak činí z jednoho z následujících důvodů:

 • protože se jedná o oprávněný zájem společnosti (další informace jsou k dispozici v části 10 níže),
 • aby společnost mohla splnit úkol ve veřejném zájmu, nebo
 • k vědeckým, historickým, výzkumným nebo statistickým účelům.
Právo odvolat svůj souhlas

Získá-li společnost BAT od vás souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k určitým činnostem, jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv odvolat a společnost BAT přestane vaše údaje k tomuto účelu používat.

Žádosti o přístup k údajům ze strany subjektů údajů

Jste oprávněni požádat společnost BAT, aby vám poskytla kopie informací, které o vás vede, a to kdykoliv, a požádat společnost BAT, aby tyto údaje opravila, aktualizovala nebo smazala. Pokud vám společnost BAT poskytne přístup k informacím, které o vás vede, bude tento přístup zpoplatněn jen v případě, že to povoluje zákon. Pokud požadujete od společnosti BAT další kopie těchto údajů, je možné, že vám bude společnost BAT účtovat administrativní náklady v přiměřené výši. Pokud má společnost BAT tuto možnost ze zákona, je oprávněna vaši žádost zamítnout. Pokud společnost BAT vaši žádost zamítne, vždy vám sdělí důvody tohoto odmítnutí.

Právo na výmaz

Máte právo požádat společnost BAT, aby v určitých situacích vaše osobní údaje „vymazala“. Standardně toto právo máte, pokud:

 • již nejsou údaje dále zapotřebí,
 • jste odvolali svůj souhlas s tím, aby společnost BAT používala vaše údaje, a společnost BAT nemá žádný další platný důvod, aby tak i nadále činila,
 • zpracování údajů bylo nezákonné, 
 • vymazání údajů je nutné, aby společnost BAT splnila své zákonné povinnosti, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování údajů a společnost BAT není schopna prokázat nadřazený oprávněný titul k tomu, aby ve zpracovávání pokračovala.

Společnost BAT je oprávněna zamítnout vaši žádost o výmaz pouze ve stanovených případech a vždy vám důvody zamítnutí sdělí.

Při plnění oprávněné žádosti o výmaz údajů přijme společnost BAT všechny rozumně nezbytné kroky k tomu, aby příslušné údaje vymazala.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, aby společnost BAT v určitých případech, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů, které o vás společnost BAT vede, nebo v případě, že vznesete námitku proti tomu, aby společnost BAT zpracovávala vaše osobní údaje pro své oprávněné zájmy, omezila zpracování vašich osobních údajů. V případě, že společnost BAT sdělila vaše osobní údaje třetím osobám, bude je informovat o omezeném zpracování, pokud to není nemožné nebo pokud to neobnáší nepřiměřené úsilí. Společnost BAT vás samozřejmě bude v případě, že má dojít ke zrušení omezení zpracování vašich osobních údajů, informovat.

Právo na opravu

Máte právo požadovat, aby společnost BAT opravila nepřesné či neúplné osobní údaje, které o vás vede. Pokud společnost BAT sdělila tyto osobní údaje třetím osobám, bude je o opravě informovat, pokud to není nemožné nebo pokud to neobnáší nepřiměřené úsilí. Můžete rovněž požadovat údaje o třetích osobách, kterým společnost BAT sdělila nepřesné nebo neúplné osobní údaje. Pokud se společnost BAT domnívá, že je opodstatněné, aby vaší žádosti nevyhověla, vysvětlí vám důvody tohoto rozhodnutí.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si to přejete, máte právo předávat své osobní údaje mezi poskytovateli služeb. Prakticky to znamená, že můžete předávat údaje, které o vás společnost BAT vede, jiné třetí osobě, pokud je BAT získal na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Za tímto účelem vám společnost BAT vaše údaje předá v běžně používaném, strojově čitelném formátu, abyste si mohli údaje přenést. Společnost BAT pro vás může údaje převést i přímo.

Právo podat stížnost

Máte rovněž právo podat stížnost u místního dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Obrátit se na tento úřad můžete následujícími způsoby:

 • telefonicky: +420 234 665 111
 • elektronickou poštou: posta@uoou.cz
 • poštou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Pokud máte zájem uplatnit některá z těchto práv nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů (přičemž souhlas je pro společnost BAT právním titulem ke zpracování vašich osobních údajů), obraťte se na společnost BAT prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás na internetových stránkách. Sdělujeme vám, že vaši komunikaci si můžeme zaznamenat pro účely řešení jakýchkoliv otázek, které vznesete.

8) Kdo nese odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů?

Za zpracování vašich osobních údajů nese odpovědnost společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

Máte-li v souvislosti s tímto Oznámením o ochraně soukromí jakékoliv připomínky nebo návrhy, spojte se se společností BAT prostřednictvím formuláře v části Kontaktujte nás na internetových stránkách společnosti. Ochranu soukromí bere společnosti BAT vážně, a jakmile to bude možné, odpovíme vám.

9) Jak společnost BAT uchovává a předává vaše osobní údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být předávány mimo Evropský hospodářský prostor subjektům, které jsou uvedeny v části 4 výše.

Společnost BAT chce zajistit bezpečné uložení a předávání vašich osobních údajů. Údaje mimo Evropský hospodářský prostor neboli EHP (tj. členské státy Evropské unie s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem) bude tedy společnost BAT předávat pouze, pokud je to v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a pokud způsob předávání poskytuje v souvislosti s vašimi údaji příslušné záruky, například:

 • na základě vnitroskupinové dohody mezi subjekty BAT, která obsahuje aktuální standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí pro předávání osobních údajů správci v EHP správcům a zpracovatelům v zemích, kde neexistují dostatečné právní předpisy o ochraně údajů,
 • na základě dohody o předávání údajů s třetí osobou, která obsahuje aktuální standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí pro předávání osobních údajů správci v EHP správcům a zpracovatelům v zemích, kde neexistují dostatečné právní předpisy o ochraně údajů, nebo
 • převodem vašich údajů subjektu, který přistoupil ke štítu EU-USA na ochranu soukromí pro předávání osobních údajů subjekty v EU subjektům ve Spojených státech amerických, nebo uzavřel jakoukoliv odpovídající dohodu v rámci jiné jurisdikce v rámci v rámci jiných jurisdikcí ohledně jiných zemí, nebo v rámci jiné jurisdikce
 • předáním vašich údajů do země, o které Evropská komise vydala rozhodní, kterým se shledává, že úroveň ochrany údajů prostřednictvím právních předpisů této země je adekvátní, nebo
 • je-li to nezbytné k uzavření či splnění smlouvy mezi společností BAT a třetí osobou a předání je ve vašem zájmu pro účely dané smlouvy (např. pokud společnost BAT potřebuje předat vaše údaje poskytovateli výhod, který působí mimo EHP), nebo
 • pokud jste s předáním údajů vyslovili svůj souhlas.

Pokud společnost BAT předává vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor a pokud daná země či území nezajišťuje odpovídající standardy ochrany údajů, podnikne společnost BAT všechny rozumné kroky k tomu, aby zajistila, že s vašimi údaji se zachází bezpečně a v souladu s tímto předpisem o ochraně soukromí.

10) Právní tituly, na jejichž základě zpracovává společnost BAT vaše údaje

Společnost BAT může zákonně zpracovávat vaše údaje několika různými způsoby. Tyto způsoby jsou uvedeny dále v textu.

Použití údajů je v oprávněných zájmech společnosti BAT

Společnost BAT je oprávněna používat vaše osobní údaje, pokud je to v zájmech společnosti BAT, a pokud nad těmito zájmy nepřeváží jakýkoliv potenciální nepříznivý dopad na vás.

Společnost BAT se domnívá, že použití vašich osobních údajů je v několika oprávněných zájmech společnosti, zejména:

 • aby společnost BAT lépe porozuměla návštěvníkům svých internetových stránek a poskytovala jim relevantnější informace a služby,
 • aby společnost BAT zajistila hladký provoz svých internetových stránek,
 • k zachování bezpečnosti systémů společnosti BAT a k zamezení neoprávněnému přístupu nebo kybernetickým útokům, a

Podle společnosti BAT vám jakékoliv činnosti uvedené v tomto Oznámení o ochraně soukromí nezpůsobí jakoukoliv újmu. Máte však právo vznést námitky vůči tomu, aby společnost BAT zpracovávala vaše osobní údaje z tohoto titulu. Způsob, jak to lze provést, je uveden v části 7 výše.

Pokud dáte společnosti BAT souhlas s použitím vašich osobních údajů

Společnost BAT je oprávněna používat vaše osobní údaje, pokud jste k tomu výslovně svolili. Souhlas je platný v případě, že:

 • byl udělen svobodně, aniž by na vás společnost BAT vyvíjela jakýkoliv nátlak,
 • musíte vědět, s čím vyslovujete svůj souhlas – aby vám společnost BAT poskytla dostatečné množství informací,
 • měli byste být vyzváni, abyste udělovali souhlas vždy jen v jedné záležitosti – společnost BAT se tedy vyhýbá „slučování“ souhlasů, kdy vám není ani přesně známo, s čím vyslovujete souhlas, a
 • udělení svého souhlasu společnosti BAT musíte provést určitým způsobem a kladně – společnost BAT vám pravděpodobně předloží zaškrtávací políčko, které musíte zaškrtnout, aby byla tato podmínka splněna jasně a jednoznačně.

Jakmile se zaregistrujete na internetových stránkách společnosti BAT, společnost BAT si od vás vyžádá konkrétní souhlasy, aby mohla vaše osobní údaje využívat určitými způsoby. Pokud od vás potřebuje společnost BAT souhlas s dalšími záležitostmi v budoucnosti, poskytne vám dostatečné informace, abyste se mohli rozhodnout, jestli chcete svůj souhlas udělit.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o způsobu, kterým tak můžete učinit, jsou uvedeny v části 7 výše.

Je-li použití vašich osobních údajů nezbytné k tomu, aby společnost BAT mohla plnit své smluvní povinnosti vůči vám

Společnost BAT je oprávněna používat vaše osobní údaje, je-li to nutné za účelem splnění jejích smluvních závazků vůči vám.

Společnost BAT potřebuje např. vaši emailovou adresu, aby vám mohla zasílat emailem upozornění, o která jste požádali.

Je-li zpracování nezbytné, aby mohla společnost BAT splnit své zákonné povinnosti

Kromě jakýchkoliv smluvních závazků vůči vám má společnost BAT i další zákonné povinnosti, které musí plnit, a je tedy oprávněna používat vaše osobní údaje, když to potřebuje, aby tyto další zákonné povinnosti splnila.

Zásady používání souborů cookies

„Cookies“ jsou malé datové soubory, které zasílá webový server do vašeho prohlížeče a které se ukládají na pevný disk vašeho zařízení. Odkazy v těchto podmínkách užívání ke „cookies“ zahrnují i další způsoby automatického přístupu nebo ukládání informací na vašem zařízení.

Když jste vstoupili na internetové stránky společnosti, zobrazila se vám zpráva, která vám sdělovala, že na těchto internetových stránkách se používají cookies. K zobrazení tohoto oznámení bylo nutné použít cookie. Pokud budete tyto internetové stránky používat i nadále, budou do vašeho zařízení vloženy další soubory cookies, jak je uvedeno v tabulce dále v textu.

Společnost BAT může případně využívat i pixelové tagy (web beacons), což jsou neviditelné obrazové soubory na internetových stránkách, které slouží ke sledování vašeho pohybu po internetových stránkách skupiny společností British American Tobacco.

Kromě toho sama společnost BAT na těchto internetových stránkách soubory cookies nepoužívá. Některé nástroje a obsah v částech internetových stránek nazvaných „Média“ a „Investoři“ však dodávají externí poskytovatelé obsahu (a v některých případech jsou i hostiteli). Jakmile si tento obsah zobrazíte, tito externí poskytovatelé mohou umístit na vašem zařízení či mobilním přístroji soubory cookies.

Třetím osobám dovoluje společnost BAT nastavit na těchto internetových stránkách tyto soubory cookies:

Soubor cookie / technologie Google Analytics
Účel Tyto soubory cookies se používají ke sběru informací o tom, jak vy a další návštěvníci používáte tyto internetové stránky, a tyto informace slouží k vylepšení stránek. Soubory cookies shromažďují informace anonymně, včetně počtu návštěvníků internetových stránek, odkud návštěvníci na internetové stránky přicházejí a stránek, které navštívili.
Jak deaktivovat / aktivovat tento soubor cookie Odhlásit se ze sledování prostřednictvím aplikace Google Analytics na všech internetových stránkách je možné pomocí doplňkového modulu prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on 
Název Doba činnosti
_ga Dlouhodobý soubor cookie: 2 roky od nastavení/aktualizace
_gat Dlouhodobý soubor cookie: 10 minut od nastavení/aktualizace
_utma Dlouhodobý soubor cookie: 2 roky od nastavení/aktualizace
_utmb Dlouhodobý soubor cookie: 30 minut od nastavení/aktualizacee
_utmc Relační soubor cookie: zavření prohlížeče
_utmz Dlouhodobý soubor cookie: 6 měsíců od nastavení/aktualizace
Soubor cookie / technologie Tyto internetové stránky
Účel Tento soubor cookie se používá k uložení informace, zda určitý uživatel viděl zprávu o souborech cookie na těchto internetových stránkách.
Jak deaktivovat / aktivovat tento soubor cookie Deaktivujte v prohlížeči soubory cookies pocházející z domény „www.batczech.cz“.
Název Doba činnosti
cookieMessage Dlouhodobý soubor cookie: 180 dní od nastavení/aktualizace


Další informace o souborech cookies, včetně způsobu nastavení internetového prohlížeče, aby odmítal soubory cookies, jsou uvedeny na adrese www.allaboutcookies.org .

Google Analytics

Tyto internetové stránky používají službu webové analýzy od společnosti Google Inc. (dále jen „Google") pod názvem Google Analytics. Google Analytics používá tzv. soubory „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají na počítačích uživatelů, díky nimž lze analyzovat, jak tito uživatelé používají internetové stránky. Informace vygenerované soubory cookie o používání těchto internetových stránek uživateli se obvykle předávají na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Na těchto internetových stránkách byla aktivována anonymizace adres IP, takže adresa IP uživatelů Google je pro členské státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google ve Spojených státech předává celá adresa IP a zkracuje se až na místě. Jménem provozovatele těchto internetových stránek používá společnost Google tyto informace k vyhodnocování používání těchto internetových stránek uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách v rámci internetových stránek a k dalším účelům souvisejícím s používáním internetových stránek a internetu za účelem poskytování služeb provozovateli internetových stránek.

Adresa IP odevzdaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s ostatními údaji Google. Informace, které společnost BAT shromažďuje prostřednictvím aplikace Google Analytics, jsou tyto: počet návštěvníků, URL, z nichž návštěvníci pocházejí a seriózní stránky.

Společnosti Google můžete i zakázat, aby shromažďovala údaje vygenerované těmito soubory cookie, a to nastavením tzv. „odhlašovacího souboru cookie“ na svém počítači – zde  se dozvíte, jak ho spustit. Další informace o zásadách ochrany soukromí v rámci aplikace Google Analytics jsou k dispozici zde .

Odkazy na externí webové stránky

Tyto webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, jež se řídí vlastními podmínkami a zásadami ochrany soukromí. Naše společnost neodpovídá za obsah těchto externích webových stránek a doporučuje vám seznámit se s jejich podmínkami před tím, než na takové webové stránky odešlete jakékoliv informace či údaje o sobě. Tyto odkazy jsou na webových stránkách uvedeny pouze pro vaši snadnější orientaci. Uvedené odkazy nevyjadřují jakékoliv výslovné či implicitní doporučení kterékoliv osoby, produktů či služeb, a proto nemůže British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. přijmout jakoukoliv odpovědnost za přesnost nebo jiné aspekty jakéhokoliv obsahu takových externích stránek nebo za bezpečnost jakýchkoliv aktivit prováděných na takových externích stránkách. Tímto berete na vědomí a souhlasíte, že naše společnost neponese žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty či náklady skutečně či údajně vzniklé v souvislosti s používáním jakéhokoliv takového obsahu, zboží nebo služeb uvedených na takových externích stránkách nebo v souvislosti se spoléháním na takový obsah, zboží či služby. Externí webové stránky vždy používáte výhradně na vlastní riziko.

Pokud se rozhodnete vstoupit na některé externí webové stránky pomocí odkazů uvedených na těchto webových stránkách, mohou tyto webové stránky nastavit soubor cookie. Společnost British American Tobacco nemá žádnou kontrolu nad způsobem používání takových souborů cookies, takže je nutné seznámit se s podmínkami užívání a zásadami používání cookies webových stránek příslušné třetí strany, kde získáte bližší informace.

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto webové stránky jsou vám k dispozici bezplatně, bez jakýchkoliv záruk či garancí, není-li výslovně uvedeno jinak. Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro všeobecné informační účely.
 2. Není-li na těchto webových stránkách výslovně uvedeno jinak, neodpovídá společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. za obsah nebo používání jakýchkoliv webových stránek nebo zpráv, které odešlete nebo obdržíte.
 3. Veškerá autorská práva, ochranné známky a další práva k duševnímu vlastnictví použitá v rámci těchto webových stránek náležejí společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. a/nebo jejím poskytovatelům licencí. Vám nevznikají k webovým stránkám žádná práva vyjma omezeného práva na jejich užívání v souladu s těmito Podmínkami užívání. Nejste oprávněni nabízet k prodeji, prodávat nebo distribuovat jakoukoliv část těchto webových stránek nebo jejich obsahu prostřednictvím jakéhokoliv média. Máte nicméně právo tisknout nebo stahovat informace a obsah z těchto webových stránek, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční účely. Vyjma případů specifikovaných v těchto Podmínkách užívání nejste oprávněni použít jakoukoliv část těchto webových stránek jako součást jiných webových stránek, ať už prostřednictvím extrakce dat (scraping), procházení (crawling), hypertextových odkazů v rámech (framech) na internetu nebo pomocí jiných nástrojů, pokud k tomu nezískáte písemný souhlas společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.
 4. Tyto webové stránky nesmíte používat k jakýmkoliv nelegálním účelům a zejména se zavazujete, že nebudete na tyto webové stránky, zasílat, používat, kopírovat, uveřejňovat nebo umožňovat uveřejňování jakéhokoliv urážlivého, obscénního či neslušeného obsahu nebo obsahu porušujícího soukromí jakékoliv osoby. Zavazujete se nezasílat žádné nevyžádané propagační nebo reklamní materiály, spam nebo podobné materiály nebo jakékoliv hromadné zprávy, jež by mohly narušovat provoz těchto webových stránek nebo možnost nerušeného užívání těchto webových stránek dalšími návštěvníky.
 5. British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení vylepšit, upravit či změnit kteroukoliv část těchto webových stránek nebo tyto stránky jako celek, pozastavit nebo zcela ukončit jejich provoz nebo k nim omezit či zakázat přístup.
 6. Tímto se zavazujete odškodnit společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. ve vztahu k jakýmkoliv nákladům, nárokům, ztrátám a škodám (včetně poplatků na právní zastoupení) vzniklým nebo nařízeným společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. v důsledku vašeho nepatřičného užívání těchto webových stránek nebo vašeho porušení těchto Podmínek užívání.
 7. Pokud porušíte tyto Podmínky užívání, je společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. oprávněna pozastavit nebo zablokovat vám přístup na tyto webové stránky a odmítnout vám poskytnout jakýkoliv další přístup na tyto stránky.
 8. BRITISH AMERICAN TOBACCO (CZECH REPUBLIC), S.R.O. UVEŘEJŇUJE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY V JEJICH AKTUÁLNÍ PODOBĚ TAK, JAK JSOU K DISPOZICI, BEZ JAKÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK, PŘESNOSTI NA NICH UVEDENÝCH INFORMACÍ NEBO PRODUKTŮ ČI SLUŽEB NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZMIŇOVANÝCH (V ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT POSKYTOVÁNÍ TAKOVÝCH ZÁRUK PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VYLOUČENO). VYJMA PŘÍPADŮ ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ ZPŮSOBENÝCH NEDBALOSTÍ A VYJMA PODVODNÉHO JEDNÁNÍ V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEODPOVÍDÁ SPOLEČNOST BRITISH AMERICAN TOBACCO (CZECH REPUBLIC), S.R.O. ANI ŽÁDNÁ JINÁ SPOLEČNOST SKUPINY BRITISH AMERICAN TOBACCO ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO Z JINÉHO TITULU, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ (VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÉHO ČI NEPŘÍMÉHO UŠLÉHO ZISKU), NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ, JEŽ MOHOU VZNIKNOUT JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K TĚMTO WEBOVÝCH STRÁNKÁM NEBO V DŮSLEDKU JEJICH UŽÍVÁNÍ. JEDINOU VAŠÍ MOŽNOSTÍ NÁPRAVY JE UKONČIT POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.
 9. Pokud bude zjištěno, že kterákoliv z těchto Podmínek užívání je ze zákona nevymahatelná, nebudou tím žádné další části těchto Podmínek užívání nijak dotčeny.
 10. Tyto podmínky užívání upravují náš vztah s vámi a představují úplnou dohodu mezi námi.
 11. Tyto podmínky užívání a obsah těchto webových stránek se řídí českým právem, s výlučnou jurisdikcí příslušných českých soudů.

Informace o společnosti

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. je společnost založená v České republice, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 61775339, DIČ CZ61775339, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 35426, tel.: 222 811 811.

Veškerá právní upozornění a další korespondenci týkající se těchto webových stránek (včetně veškerých dotazů či stížností) zasílejte na adresu oddělení právních a externích záležitostí (LEX) společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín.

max
large
medium
small
mobile