Výzkum a vývoj - Elektronické cigarety

Elektronické cigarety jsou zařízení napájená z baterie, v nichž se zahřívá tekutina a tím vzniká pára, která se vdechuje. Protože v elektronických cigaretách nedochází k hoření, obsahuje pára významně nižší množství škodlivin, než se nachází v kouři vznikajícím při hoření tabáku. Jedná se tedy o jednu indicii, která naznačuje, že elektronické cigarety vykazují oproti tradičním cigaretám potenciálně méně rizikové vlastnosti.

Panuje shoda v tom, že i když elektronické cigarety nejsou bez rizika, mají potenciál být mnohem méně škodlivé, než kdyby člověk i dál kouřil cigarety. Vládní agentura Public Health England, která je součástí ministerstva zdravotnictví Spojeného království, provedla dva komplexní přezkumy důkazů1, 2 a uvedla, že se domnívá, že používání elektronických cigaret je minimálně o 95 % méně škodlivé než kouření. Vyzdvihla potřebu zavedení standardů pro výrobky a získání více studií o dlouhodobých dopadech užívání.

Zlatým standardem při prokazování, že výrobek je oproti cigaretám méně škodlivý, jsou epidemiologická data, přičemž shromáždění těchto dat může trvat 25 až 30 let. Nemáme-li k dispozici epidemiologická data, musíme spoléhat na váhu dostupných důkazů, které naznačují, že elektronické cigarety jsou skutečně méně rizikové než cigarety. Vypracovali jsme vědecké procesy, které se používají při posuzování produktů. Z obecného hlediska spadají testy, které provádíme, do tří širokých kategorií: co obsahují emise z výrobku, co se stane, jakmile jsou buňky vystaveny vlivu těchto emisí, a riziko na individuální úrovni i na úrovni populace.

V případové studii jsme použili výrobek Vype ePen a vypracovali jsme jeden z nejkomplexnějších souborů zveřejněných vědeckých výsledků výzkumu jediné elektronické cigarety na světě.3 V části tohoto souboru údajů pojednávající o emisích jsme se nejprve podívali na emise všech známých (a měřitelných) prioritních sloučenin v elektronických cigaretách a tabákových cigaretách.

Provedli jsme analýzu 150 různých sloučenin v kouři z referenční cigarety a porovnali jsme ji s množstvím vyskytujícím se v páře z výrobku Vype ePen4. Porovnání jsme provedli na základě množství v jednom vdechnutí. Výsledky prokázaly průměrné snížení o 99 % v obsahu sloučenin uvedených ve zkrácených seznamech Světové zdravotnické organizace a amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků a snížení o více než 92 % u sloučenin uvedených na úplném seznamu Úřadu pro kontrolu potravin a léků obsahujícím 93 škodlivých a potenciálně škodlivých složek. Tato komplexní analýza zaplnila významnou mezeru v této oblasti a poskytla dále ostatním i určité standardy pro metodologickou problematiku při provádění podobných analýz.

Dále jsme provedli standardní in vitro testy regulační toxikologie, které se běžně používají v mnoha odvětvích, včetně hodnocení cigaret, u nichž dochází ke spalování. Cigaretový kouř je vysoce mutagenní (způsobuje poškození DNA) a vysoce cytotoxický (zabíjí buňky). Doložili jsme, že oproti tomu pára z výrobku Vype ePen není mutagenní a je o více než 90 % méně cytotoxická než cigaretový kouř.3

Dále jsme vyvinuli sadu in vitro modelů, jejichž cílem je znázornit s využitím kolonií lidských buněk, kultivovaných v laboratoři, procesy průběhu nemocí, např. poranění, postup nádorového bujení a mutace DNA. Pára z výrobku Vype ePen, i když byla testována ve vysokých dávkách, nevykazovala v těchto testech žádnou biologickou aktivitu. Prostřednictvím přístupu systematické biologie bylo zjištěno, že pára z výrobku ePen má mnohem nižší dopad na expresi genů relevantních pro vznik nemocí než cigaretový kouř.

Kromě studií založených na laboratorním testování jsme provedli i klinické studie, v nichž zkoumáme rychlost dodání nikotinu u výrobku Vype ePen, a dále jsme uskutečnili matematické modelování dopadu používání elektronických cigaret na úrovni populace.
 

Toxicolgy

ODKAZY:

  1. McNeill A et al. (2015). E-cigarettes: an evidence update /Elektronické cigarety: aktualizované důkazy/. Londýn: Public Health England
  2. McNeill A Brose LS, Calder R, Bauld L, Robson D (2018). E-cigarettes and heated tobacco products: evidence review /Elektronické cigarety a zahřívané tabákové výrobky: aktualizované důkazy/. Londýn: Public Health England.
  3. Murphy JJ et al. (2017). Assessing modified risk tobacco and nicotine products: description of the scientific framework and assessment of a closed modular electronic cigarette /Posouzení tabákových a nikotin obsahujících výrobků s modifikovaným rizikem: popis vědeckého rámce a posouzení uzavřené modulární elektronické cigarety/ Regul Toxicol Pharmacol 90: 342–357.
  4. Margham J et al. (2016). Chemical composition of aerosol from an e-cigarette: quantitative comparison with cigarette smoke /Chemické složení aerosolu z elektronické cigarety: kvantitativní porovnání s cigaretovým kouřem/. Chem Res Toxicol 29: 1662–1668.
  5. Taylor M et al. (2017). A comparative assessment of e-cigarette aerosols and cigarette smoke on in vitro endothelial cell migration /Komparativní posouzení aerosolů z elektronických cigaret a cigaretového kouře na migraci endoteliálních buněk in vitro/. Toxicol Lett 277:123–128.
  6. Breheny D et al. (2017). The comparative tumour promotion assessment of e-cigarette and cigarettes using the in vitro Bhas 42 cell transformation assay /Komparativní posouzení nádorového bujení u elektronické cigarety a cigaret s využitím in vitro Bhas 42 cell transformation assay/.Environ Mol Mutagen 58: 190–198.
  7. Thorne D et al. (2017). The comparative in vitro assessment of e-cigarette and cigarette smoke aerosols using the γH2AX assay and applied dose measurements /Komparativní in vitro posouzení aerosolu z elektronických cigaret a cigaretového kouře s využitím γH2AX assay a aplikovaných měření dávek/. Toxicol Lett 265: 170–178.

EXTERNÍ ODKAZY

max
large
medium
small
mobile