Výzkum a vývoj - Zahřívané tabákové výrobky

Zahřívané tabákové výrobky (THP – Tobacco Heating Products).

Zařízení na zahřívání tabáku (THP) jsou zařízení, v nichž se zahřívá tabák a tím vzniká pára s obsahem nikotinu a chutí tabáku, kterou uživatelé vdechují. Protože v nich dochází jen k zahřívání, a nikoliv k hoření tabáku, výsledná pára může potenciálně obsahovat nižší množství škodlivin, než obsahuje kouř, který vzniká při hoření tabáku.

Ve vědecké komunitě panuje široká shoda na tom, že většinu nemocí souvisejících s kouřením nezpůsobuje nikotin, ale škodliviny přítomné v tabáku, respektive v kouři z něj, které vznikají při spalování a pyrolýze tabáku.

V zahřívaných tabákových výrobcích se stejně jako v tradičních cigaretách používá smíchaný nebo zpracovaný tabák („reconstituted tobacco“). Fungují tak, že zahřívají tabák do té míry, aby došlo k odpaření nikotinu a určitých dalších těkavých sloučenin v tabáku do aerosolového proudu ke vdechování, ale ne tolik, aby nastalo hoření tabáku. Pára ze zahřívaných tabákových výrobků tedy obsahuje méně zkoumaných škodlivin, z nichž je dle dostupných studií většina přítomna ve významně nižším množství oproti cigaretovému kouři.

S využitím laboratorních přístrojů jsme porovnali páru z tabákového zahřívaného výrobku glo™ s „vědeckou referenční cigaretou“, a to přednostně na přítomnost škodlivin navrhovaných Světovou zdravotnickou organizací (9 chemikálií), americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léků (seznam 18 chemikálií a dále seznam 93 škodlivých a potenciálně škodlivých složek) a organizací Health Canada (44 chemikálií). Chemické studie páry z výrobku glo™ dokládají snížení přítomnosti škodlivin, jejichž obsah doporučují zdravotnické organizace snížit, přibližně o 96 až 97 %.

toxicants

Vypracovali jsme speciální komoru, kde dochází ke kontaktu s kouřem. Díky této komoře jsme schopni dodávat celý kouř nebo páru do plicních buněk na rozhraní vzduch-tekutina, což je z fyziologického hlediska mnohem vhodnější testovací situace než tradiční testy. V komoře lze využít jak jednoduché kultury plicních buněk, tak i složitější 3D tkáně. Díky tomuto systému můžeme provádět různé druhy laboratorních biologických testů, které umožňují přesné porovnání dopadů cigaretového kouře a par ze zahřívaných tabákových výrobků.

Podle výsledků těchto sofistikovanějších in vitro testů mají naše zahřívané tabákové výrobky oproti cigaretovému kouři mnohem menší nebo žádný toxický účinek. Tyto výsledky jednoznačně dokládají, že kontakt s cigaretovým kouřem má na buňky velice nepříznivý dopad, je spouštěčem tisíce změn v expresi genů, které se podílejí na oxidativní zátěži, zánětlivých procesech a fibróze, což jsou buněčné procesy, které stojí za nemocemi souvisejícími s kouřením, např. rakovinou plic nebo CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc). Kontakt s párou z výrobku Vype ePen nebo s párou z výrobku glo™ naopak způsobuje mnohem méně změn v genové expresi – rozdíl je do očí bijící.

mají naše zahřívané tabákové výrobky oproti cigaretovému kouři mnohem menší nebo žádný toxický účinek

Obr. 2 Kontakt s cigaretovým kouřem (nalevo) spouští tisíce změn v expresi genů v procesech, které stojí za rozvojem nemocí souvisejících s kouřením. Aerosol z výrobku glo (napravo) způsobuje naopak mnohem méně změn v expresi genů relevantních z hlediska rozvoje nemocí.

max
large
medium
small
mobile