jump to search

Kontaktujte nás

 

S radostí uvítáme jakékoli vaše dotazy nebo zpětnou vazbu ke kterémukoli aspektu naší činnosti.

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.
Nile House
Karolinska 654/2
186 00 Praha 8
Czech Republic
IČO: 61775339
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35426

Telefon: (+420) 222 811 811; (+420) 222 811 810
E-mail: prague_reception@bat.com

Kontakt pro média:
Tomáš Tesař, manažer komunikace
Telefon: (+420) 724 970 431
E-mail: prague_press@bat.com

Informace o zpracování osobních údajů

K čemu udělujete svůj souhlas?

Osobní údaje sdělené naší společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3542 (dále jen „Správce“), osobně pracovníkům Správce na recepci, telefonicky na čísle (+420) 222 811 810 či (+420) 222 811 811, nebo na emailem na prague_reception@bat.com  (dále jen „Osobní údaje“), budou zpracovávány Správcem za účelem vyřízení Vašeho požadavku.

Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je vstřícné vyřízení Vašeho požadavku. Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vašeho požadavku, maximálně však po dobu 1 roku.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem.

Kdo má přístup k Osobním údajům?

Osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány jinými společnostmi skupiny British American Tobacco v rámci interních kontrolních procesů.

Jiným osobám nebudou Vaše Osobní údaje zpřístupněny s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgánům činným v trestním řízení či soudům) nebo případů, kdy jsou Osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv Správce osobám, které jsou ze zákona či smlouvy vázány mlčenlivostí.

Jaká máte práva?

Máte právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů, právo požádat Správce o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů.

Proti zpracování Osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů Správce můžete kdykoli vznést námitku a Vaše Osobní údaje budou vymazány, ledaže Správce prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich Osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy.

Dále máte právo po Správci nebo případných zpracovatelích požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním Osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, telefonní číslo: (+420) 234 665 111.

Mohou být podmínky zpracování Osobních údajů změněny?

Správce může změnit výše uvedené podmínky zpracování Osobních údajů. V takovém případě Vás bude o této změně informovat a v případě změny základních podmínek zpracování (např. změna účelu) si vyžádá Váš souhlas.

max
large
medium
small
mobile