jump to search

Podmínky užívání

 

Úvod

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. Přečtěte si důkladně tyto podmínky užívání webových stránek (dále jen „podmínky užívání“). Vstupem na webové stránky se zavazujete tyto podmínky užívání dodržovat. Pokud nesouhlasíte s dodržováním těchto podmínek užívání, neměli byste na tyto webové stránky vstupovat.

Pro lepší orientaci v těchto podmínkách užívání uvádíme několik definic použitých pojmů. Označením „BAT“, „my“, „nám“, „náš“ apod. se rozumí společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

Označením „British American Tobacco“, „Skupina“ nebo „Skupina British American Tobacco“ se rozumí společnost British American Tobacco p.l.c. a skupina společností, které jsou jejími přímými či nepřímými dceřinými společnostmi na celém světě, a to včetně společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

Tyto Podmínky užívání obsahují šest částí, včetně tohoto úvodu. Další níže uvedené části obsahují naše zásady ochrany soukromí, naše zásady používání cookies, informace o externích odkazech uváděných na našich webových stránkách, všeobecná ustanovení a informace o společnosti. Tyto Podmínky užívání jsou přístupné z každé stránky našich webových stránek.

S veškerými dotazy nebo stížnostmi týkajícími se těchto webových stránek se na nás obracejte buď přímo z webových stránek pomocí funkce „Kontaktujte nás“, nebo na adresu oddělení právních a externích záležitostí (LEX) společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika.

Zásady ochrany soukromí

Respektujeme vaše soukromí. Chceme zabezpečit návštěvníkům našich webových stránek ochranu soukromí. Přečtěte si tuto část pečlivě, neboť upravuje naše „Zásady ochrany soukromí“ a získáte v ní informace o našich postupech v oblasti ochrany soukromí, o způsobu shromažďování informací z internetu, o způsobu používání těchto informací a o tom, jak tyto informace sdílíme, předáváme a chráníme.

Pro účely zákona o ochraně údajů (zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění) je zpracovatelem údajů společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

a) Jaké informace o vás shromažďujeme a jak tyto informace používáme

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme vás požádat o uvedení některých údajů o vás, jako je např. vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo další informace. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Tyto informace používáme k tomu, abychom vám mohli poskytnout vámi požadované informace nebo abychom mohli odpovědět na vaše dotazy.

Kromě vámi poskytnutých informací můžeme rovněž shromažďovat další údaje o vás a o vašem používání našich webových stránek prostřednictvím různých nástrojů pro automatické shromažďování údajů. Tyto nástroje shromažďují určité standardní informace týkající se vašeho přístupu a počítače, jako je např. typ prohlížeče, operační systém a jazyk, čas přístupu nebo vaše adresa internetového protokolu (IP). Tyto informace používáme k sestavování statistických zpráv a nespojujeme je s žádným konkrétním jmenovaným jednotlivcem.

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. nebude záměrně shromažďovat žádné informace o návštěvnících těchto webových stránek mladších 18 let. Pokud společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. zjistí, že jí jakékoliv údaje poskytla nezletilá osoba, budou tyto údaje okamžitě ze záznamů BAT vymazány.

Vaše údaje uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu. Zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů probíhá automaticky.

b) Komu poskytujeme vaše údaje?

Společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. může vaše osobní údaje poskytovat dalším subjektům následujícími způsoby:

 • Vaše osobní údaje mohou být příležitostně předávány společnosti British American Tobacco GSD (Kuala Lumpur) Sdn. Bhd, jejíž sídlo se nachází na adrese 22nd Floor, Wisma Cyclecarri, 288 Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur (Malaysia) a dalším subjektům skupiny British American Tobacco (kteří mohou být mimo Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko)  pro účely údržby systému či podpory. Seznam výše zmíněných třetích stran vám může byt na vyžádání zaslán.
 • Společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. může být také povinna poskytnout vaše osobní údaje: (i) na základě řádně oprávněné žádosti ze strany policie nebo jiných orgánů státní správy; (ii) za účelem dodržení jakéhokoliv zákona, předpisu, úřední obsílky nebo soudního nařízení; (iii) v rámci spolupráce při prevenci podvodů nebo při vymáhání či ochraně práv a majetku společnosti British American Tobacco nebo jejích dceřiných společností; nebo (iv) za účelem ochrany osobní bezpečnosti pracovníků British American Tobacco, externích zmocněnců nebo veřejnosti.
 • Z určitých strategických nebo jiných obchodních důvodů mohou v určitých případech nastat okolnosti, kdy se British American Tobacco rozhodne prodat či koupit obchodní korporace v některých společnostech, provést jejich fúzi nebo jinou formu reorganizace. Součástí takové transakce může být sdělení vašich osobních údajů příslušnému kupujícímu nebo jejich přijetí od prodávajícího. Společnost British American Tobacco v takových případech usiluje o zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.

Vaše údaje neposkytujeme třetím stranám ani je nepronajímáme nebo s nimi neobchodujeme pro jakékoliv marketingové nebo propagační účely.

c) Správnost a přesnost vašich údajů a vaše práva

Společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. se snaží zaznamenávat vaše osobní údaje správně a přesně. Máte právo požadovat kopii údajů, které o vás uchováváme, a/nebo nás požádat, abychom vaše údaje nezpracovávali (nebo je nepředávali třetím stranám). Pokud si přejete získat kopii vašich údajů nebo pokud nás chcete požádat o opravu případných faktických nepřesností ve vašich údajích nebo pokud si přejete nechat tyto údaje zablokovat nebo vymazat z našich záznamů, obraťte se prosím na oddělení právních a externích záležitostí (LEX) společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, nebo nás kontaktujte e-mailem na adrese uvedené v sekci „Kontakty“ na těchto webových stránkách.

S případnými stížnostmi ohledně našeho používání vašich údajů máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

d) Jak zajišťujeme ochranu osobních údajů?

British American Tobacco používá přiměřená technická a organizační opatření pro prevenci ztráty, zneužití, změn nebo nezákonného sdělení údajů, které nám poskytujete. Všechny třetí strany, zmocněnci nebo zástupci British American Tobacco vyžadující přístup k vašim údajům jsou rovněž povinni používat přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření za účelem zajištění ochrany vašich údajů.

e) Kam předáváme vaše údaje?

Informace shromažďované prostřednictvím těchto webových stránek mohou být přenášeny přes hranice států (a to i mimo území Evropského hospodářského prostoru) k dalšímu zpracování, uchovávání nebo používání v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Předávání informací může probíhat mezi jednotlivými členskými společnostmi skupiny British American Tobacco, včetně jejich přidružených společností, zákazníků a dodavatelů.

Jakákoliv třetí strana, zmocněnec nebo zástupce společnosti British American Tobacco, kteří provádějí import osobních údajů v rámci poskytování služeb společnosti British American Tobacco, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o takových údajích a dodržovat příslušné národní právní předpisy upravující ochranu údajů, resp. v relevantních případech příslušné smluvní závazky určené k ochraně vašich osobních údajů.

Zásady používání cookies

„Cookies“ jsou malé datové soubory odesílané webovým serverem do vašeho prohlížeče a uchovávané na pevném disku vašeho počítače. Odkazy na používání cookies uvedené v těchto Podmínkách užívání se vztahují také na další formy automatického přístupu k vašemu zařízení nebo ukládání informací do vašeho zařízení.

Když jste vstoupili na webové stránky, objevila se zpráva upozorňující, že tyto stránky používají cookies. K zobrazení dané zprávy jsme museli použít cookie. Pokud budete dále používat tyto webové stránky, budou se na vašem zařízení ukládat další soubory cookies, jak je popsáno v níže uvedené tabulce. Tím, že i po tomto našem upozornění nadále používáte tyto stránky, souhlasíte automaticky s používáním cookies dle formy popsané v této směrnici. 

Můžeme také používat metodu měření tečkou (web beacons), která je založena na použití průhledného obrázku na webových stránkách používaného k monitorování vašeho pohybu na stránkách skupiny British American Tobacco.

Jinak naše společnost na těchto webových stránkách nepoužívá žádné soubory cookies.

Nicméně některé nástroje a obsah v sekcích „Média“ a „Investoři“ našich webových stránek jsou poskytovány externími poskytovateli obsahu (v některých případech včetně hostitelských služeb). Jakmile vstoupíte na tento obsah, mohou externí poskytovatelé nastavit ve vašem počítači nebo mobilním zařízení cookies.

Povolujeme třetím stranám nastavovat na našich webových stránkách následující cookies:

Cookie / technologie Google Analytics
Účel Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací o tom, jak vy a další návštěvníci používáte naše webové stránky, což využíváme k vylepšování našich stránek. Cookies shromažďují anonymní informace, jako např. počet návštěvníků stránek, odkud návštěvníci na naše webové stránky přišli a které konkrétní stránky navštívili.
Jak povolit či zakázat používání těchto cookies Pokud si nepřejete být na všech webových stránkách sledováni pomocí nástroje Google Analytics, můžete se odhlásit zde:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on 
Název Doba platnosti
_ga Trvalé cookie: 2 roky od data nastavení nebo aktualizace
_gat Trvalé cookie: 10 minut od okamžiku nastavení nebo aktualizace
_utma Trvalé cookie: 2 roky od data nastavení nebo aktualizace
_utmb Trvalé cookie: 30 minut od okamžiku nastavení nebo aktualizace
_utmc Dočasné cookie: do konce připojení prohlížeče uživatele
_utmz Trvalé cookie: 6 měsíců od data nastavení nebo aktualizace

Více informací o používání cookies, včetně návodu, jak si nastavit internetový prohlížeč pro zákaz používání cookies, naleznete zde: www.allaboutcookies.org .

Odkazy na externí webové stránky

Tyto webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, jež se řídí vlastními podmínkami a zásadami ochrany soukromí. Naše společnost neodpovídá za obsah těchto externích webových stránek a doporučuje vám seznámit se s jejich podmínkami před tím, než na takové webové stránky odešlete jakékoliv informace či údaje o sobě. Tyto odkazy jsou na webových stránkách uvedeny pouze pro vaši snadnější orientaci. Uvedené odkazy nevyjadřují jakékoliv výslovné či implicitní doporučení kterékoliv osoby, produktů či služeb, a proto nemůže British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. přijmout jakoukoliv odpovědnost za přesnost nebo jiné aspekty jakéhokoliv obsahu takových externích stránek nebo za bezpečnost jakýchkoliv aktivit prováděných na takových externích stránkách. Tímto berete na vědomí a souhlasíte, že naše společnost neponese žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty či náklady skutečně či údajně vzniklé v souvislosti s používáním jakéhokoliv takového obsahu, zboží nebo služeb uvedených na takových externích stránkách nebo v souvislosti se spoléháním na takový obsah, zboží či služby. Externí webové stránky vždy používáte výhradně na vlastní riziko.

Pokud se rozhodnete vstoupit na některé externí webové stránky pomocí odkazů uvedených na těchto webových stránkách, mohou tyto webové stránky nastavit soubor cookie. Společnost British American Tobacco nemá žádnou kontrolu nad způsobem používání takových souborů cookies, takže je nutné seznámit se s podmínkami užívání a zásadami používání cookies webových stránek příslušné třetí strany, kde získáte bližší informace.

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto webové stránky jsou vám k dispozici bezplatně, bez jakýchkoliv záruk či garancí, není-li výslovně uvedeno jinak. Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro všeobecné informační účely.
 2. Není-li na těchto webových stránkách výslovně uvedeno jinak, neodpovídá společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. za obsah nebo používání jakýchkoliv webových stránek nebo zpráv, které odešlete nebo obdržíte.
 3. Veškerá autorská práva, ochranné známky a další práva k duševnímu vlastnictví použitá v rámci těchto webových stránek náležejí společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. a/nebo jejím poskytovatelům licencí. Vám nevznikají k webovým stránkám žádná práva vyjma omezeného práva na jejich užívání v souladu s těmito Podmínkami užívání. Nejste oprávněni nabízet k prodeji, prodávat nebo distribuovat jakoukoliv část těchto webových stránek nebo jejich obsahu prostřednictvím jakéhokoliv média. Máte nicméně právo tisknout nebo stahovat informace a obsah z těchto webových stránek, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční účely. Vyjma případů specifikovaných v těchto Podmínkách užívání nejste oprávněni použít jakoukoliv část těchto webových stránek jako součást jiných webových stránek, ať už prostřednictvím extrakce dat (scraping), procházení (crawling), hypertextových odkazů v rámech (framech) na internetu nebo pomocí jiných nástrojů, pokud k tomu nezískáte písemný souhlas společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.
 4. Tyto webové stránky nesmíte používat k jakýmkoliv nelegálním účelům a zejména se zavazujete, že nebudete na tyto webové stránky, zasílat, používat, kopírovat, uveřejňovat nebo umožňovat uveřejňování jakéhokoliv urážlivého, obscénního či neslušeného obsahu nebo obsahu porušujícího soukromí jakékoliv osoby. Zavazujete se nezasílat žádné nevyžádané propagační nebo reklamní materiály, spam nebo podobné materiály nebo jakékoliv hromadné zprávy, jež by mohly narušovat provoz těchto webových stránek nebo možnost nerušeného užívání těchto webových stránek dalšími návštěvníky.
 5. British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení vylepšit, upravit či změnit kteroukoliv část těchto webových stránek nebo tyto stránky jako celek, pozastavit nebo zcela ukončit jejich provoz nebo k nim omezit či zakázat přístup.
 6. Tímto se zavazujete odškodnit společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. ve vztahu k jakýmkoliv nákladům, nárokům, ztrátám a škodám (včetně poplatků na právní zastoupení) vzniklým nebo nařízeným společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. v důsledku vašeho nepatřičného užívání těchto webových stránek nebo vašeho porušení těchto Podmínek užívání.
 7. Pokud porušíte tyto Podmínky užívání, je společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. oprávněna pozastavit nebo zablokovat vám přístup na tyto webové stránky a odmítnout vám poskytnout jakýkoliv další přístup na tyto stránky.
 8. BRITISH AMERICAN TOBACCO (CZECH REPUBLIC), S.R.O. UVEŘEJŇUJE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY V JEJICH AKTUÁLNÍ PODOBĚ TAK, JAK JSOU K DISPOZICI, BEZ JAKÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK, PŘESNOSTI NA NICH UVEDENÝCH INFORMACÍ NEBO PRODUKTŮ ČI SLUŽEB NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZMIŇOVANÝCH (V ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT POSKYTOVÁNÍ TAKOVÝCH ZÁRUK PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VYLOUČENO). VYJMA PŘÍPADŮ ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ ZPŮSOBENÝCH NEDBALOSTÍ A VYJMA PODVODNÉHO JEDNÁNÍ V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEODPOVÍDÁ SPOLEČNOST BRITISH AMERICAN TOBACCO (CZECH REPUBLIC), S.R.O. ANI ŽÁDNÁ JINÁ SPOLEČNOST SKUPINY BRITISH AMERICAN TOBACCO ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO Z JINÉHO TITULU, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ (VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÉHO ČI NEPŘÍMÉHO UŠLÉHO ZISKU), NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ, JEŽ MOHOU VZNIKNOUT JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K TĚMTO WEBOVÝCH STRÁNKÁM NEBO V DŮSLEDKU JEJICH UŽÍVÁNÍ. JEDINOU VAŠÍ MOŽNOSTÍ NÁPRAVY JE UKONČIT POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.
 9. Pokud bude zjištěno, že kterákoliv z těchto Podmínek užívání je ze zákona nevymahatelná, nebudou tím žádné další části těchto Podmínek užívání nijak dotčeny.
 10. Tyto podmínky užívání upravují náš vztah s vámi a představují úplnou dohodu mezi námi.
 11. Tyto podmínky užívání a obsah těchto webových stránek se řídí českým právem, s výlučnou jurisdikcí příslušných českých soudů.

Informace o společnosti

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. je společnost založená v České republice, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 61775339, DIČ CZ61775339, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 35426, tel.: 222 811 811.

Veškerá právní upozornění a další korespondenci týkající se těchto webových stránek (včetně veškerých dotazů či stížností) zasílejte na adresu oddělení právních a externích záležitostí (LEX) společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín.

max
large
medium
small
mobile